Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokolniki.

Załączniki
Decyzja   147.301 KB

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego (okna)

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego , tj.: okna pojedyncze drewniane z demontażu (bez ram okiennych w ilości 50 szt.

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   29.608 KB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Sokolniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemny na sprzedaz zvbędnych składników majatku ruchomego Gminy Sokolniki (łyżwy, rolba)

Załączniki
Ogłoszenie o przetargu   119.314 KB
Formularz ofertowy   28.751 KB
Oświadczenie   26.247 KB

Ogłoszenie o ustynym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych pieców do centralnego ogrzewania

Sprzedaż pieców do centralnego ogrzewania opalanych odpadami drzewnymi

Załączniki
Ogłoszenie o sprzedaży   65.389 KB
Opis przedmiotu sprzedaży   377.095 KB

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących w obrębie administracyjnym gminy Sokolniki.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, określa Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXII/138/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 16 maja 2013 r. pod poz. 2768.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Sokolniki na rok 2017 wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).


Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Sokolniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.


Wójt Gminy Sokolniki

Sylwester Skrzypek

Załączniki
Uchwała Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Sokolniki   279.001 KB
Wzór wniosku   35.000 KB

Informacja o uzyskaniu przez spółkę wodna dotacji z...

Informacja o uzyskaniu przez spółkę wodna dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na rok 2016

Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących w obrębie administracyjnym gminy Sokolniki.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, określa Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXII/138/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 16 maja 2013 r. pod poz. 2768.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Sokolniki na rok 2016 wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Sokolniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

Uchwała Nr XXII/138/2013

Wniosek o przyznanie dotacji

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyna do czyszczenia lodu (rolba)

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż sztucznego lodowiska wraz z osprzętem i maszyny do czyszczenia lodu (rolba)

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie sztucznego lodowiska wraz z osprzętem

Wójt Gminy Sokolniki ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę środka trwałego stanowiącego własność Gminy Sokolniki - sztucznego lodowiska wraz z osprzętem

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na rok 2015

INFORMACJA
w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji
z budżetu Gminy Sokolniki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, znajdujących w obrębie administracyjnym gminy Sokolniki.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, określa Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr XXII/138/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 16 maja 2013 r. pod poz. 2768.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację ww. zadań w budżecie Gminy Sokolniki na rok 2015 wynosi 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Wnioski o dotację, wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Sokolniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

Załączniki
Informacja o uzyskaniu dotacji   36.385 KB

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Sokolniki

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Gminy Sokolniki - sztuczne sezonowe lodowisko

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych