główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Sokolniki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

Wójt Gminy Sokolniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sokolniki dla spółek wodnych oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, określa Uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr III/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 17 stycznia 2019 r. pod poz. 365.

Wysokość środków przeznaczonych dla spółek wodnych na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie Gminy Sokolniki na rok 2019 wynosi 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).

Wnioski o dotację, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do ww. uchwały, należy składać w terminie do dnia 20.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Sokolniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sokolniki, ui. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

Wójt Gminy Sokolniki

artykuł nr 7

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Sokolniki

artykuł nr 8

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokolniki.

Załączniki:
Decyzja 147 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego (okna)

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego , tj.: okna pojedyncze drewniane z demontażu (bez ram okiennych w ilości 50 szt.

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu 30 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Sokolniki

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemny na sprzedaz zvbędnych składników majatku ruchomego Gminy Sokolniki (łyżwy, rolba)