główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/11/2014

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/10/2014

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok"

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/9/2014

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/8/2014

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Załączniki:
Uzasadnienie do budżetu gminy na 2015 rok 419 KB
Załącznik nr 13: Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok 20 KB
Załącznik nr 12: Dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2015r. 43 KB
Załącznik nr 11: 1.Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy na 2015r. 2. Dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie 40 KB
Załącznik nr 10: Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 KB
Załącznik nr 9: Wykaz wydatków majątkowych do realizacji w 2015r. 28 KB
Załącznik nr 8: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 50 KB
Załącznik nr 7: Przychody i rozchody budżetu w 2015r. 48 KB
Załącznik nr 6: Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok 35 KB
Załącznik nr 5: Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 78 KB
Załącznik nr 4: Plan Wydatków 370 KB
Załącznik nr 3: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych 17 KB
Załącznik nr 2: Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 115 KB
Załącznik nr 1: Plan Dochodów 544 KB
Uchwała Nr III/8/2014 116 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/7/2014

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018