główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 10:00

W dniu 28 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku”.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Sokolniki.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018-2026,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

c) określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne funkcje kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki;

d) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.

10. Protokół z kontroli w zakresie inwestycji „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej” – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

artykuł nr 7

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00

W dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach

przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XXXVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Interpelacje i wnioski Radnych.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018-2026,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2018.

5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

artykuł nr 8

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 10:00

Załączniki:
zawiadomienie 406 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 lutego 2018 roku o godzinie 9:00

Załączniki:
zawiadomienie 404 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 21 lutego 2018 roku o godzinie 13:00

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Sokolniki zwołana na dzień 21 lutego 2018 r. na godzinę 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach zostaje z przyczyn technicznych  odwołana.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

Załączniki:
zawiadomienie 267 KB