główna zawartość
artykuł nr 56

Zawiadomienie o zwołaniu XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 20 maja 2013 roku o godzinie 14:30

 

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 18 pkt 1 Uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296) oraz § 2 ust.4 i § 3 ust.3 i ust.7 Regulaminu Pracy Rady Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296)

 

zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki,
 że w dniu 20 maja 2013 roku (poniedziałek)

o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy

w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sokolniki

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.
  6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.  

    PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Grzegorz Misiek

artykuł nr 57

Zawiadomienie o zwołaniu XXII Sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 14:30

 

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 18 pkt 1 Uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211,
 z 2010 r. Nr 278, poz.2296) oraz § 3 ust.3 i 7 Regulaminu Pracy Rady Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296)

 

zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki,
 że w dniu 29 kwietnia 2013 roku (poniedziałek)

o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy

w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sokolniki

 

  Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje i zapytania Radnych.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.   Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy Sokolniki.

8.   Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

9.   Ocena zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla Gminy Sokolniki.

10.  Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2012 rok.

11.  Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2013 rok.

12.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2018,

b)   zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

c)   uchylająca uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie udziału Gminy Sokolniki w projekcie pod nazwą „Kreatywny samorząd XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Sokolniki jest organem prowadzącym dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,

e)   szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Sokolniki oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

f) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach,

g)   zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych,

h)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

14.  Wolne wnioski i informacje.

15.  Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.  

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Grzegorz Misiek

 

 

 

artykuł nr 58

Zawiadomienie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 27 marca 2013 roku o godzinie 14:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 18 pkt 1 Uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296) oraz § 3 ust.3 i 7 Regulaminu Pracy Rady Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296)

zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki,
 że w dniu 27 marca 2013 roku (środa)

o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy

w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sokolniki

  Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy Sokolniki.

8. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2012 rok i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2012 rok.

9.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2012 rok, w tym także z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2013 za 2012 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 za 2012 rok.

10.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2018,

b) zmian w budżecie Gminy na 2013 rok,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki,

d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sokolniki,

g) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Sokolniki na 2013 rok,

i) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sokolniki,

j) zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych,

k) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                    /-/ Grzegorz Misiek

artykuł nr 59

Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 29 stycznia 2013 roku o godzinie 09:00

 

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 18 pkt 1 Uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211,
 z 2010 r. Nr 278, poz.2296) oraz § 3 ust.3 i 7 Regulaminu Pracy Rady Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296)

 

zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki,
 że w dniu 29 stycznia 2013 roku (wtorek)

o godzinie 09:00 w sali nr 2 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki

w Sokolnikach (I piętro) przy ulicy Parkowej 1

odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Sokolniki

 

  Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje i zapytania Radnych.

5.   Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.   Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2013 rok.

8.   Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)   rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sokolniki,

b)   zmiany budżetu Gminy na 2013 rok,

c)   zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2013 rok,

d) ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki,

e) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Sokolniki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

9.Roczne sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w 2012  

   roku.

10.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli Miasta - Gminy Stryków.

14.  Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.  

 

 

 

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

  /-/ Grzegorz Misiek

artykuł nr 60

Zawiadomienie o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 grudnia 2012 roku o godzinie 14:00

 

RAO.0002.9.2012

 ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) § 18 pkt 1 Uchwały Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296) oraz § 3 ust.3 i 7 Regulaminu Pracy Rady Gminy Sokolniki przyjętego uchwałą Nr XX/138/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 243, poz.2208, Nr 243, poz.2211, z 2010 r. Nr 278, poz.2296)

zawiadamiam wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki,
 że w dniu 28 grudnia 2012 roku (piątek)

o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Sokolnikach

przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sokolniki

  Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje i zapytania Radnych.

5.   Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2018,

b)   zmiany budżetu Gminy na 2012 rok,

c)   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2018,

d)  uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok:

- odczytanie projektu budżetu Gminy na 2013 rok,

- przedstawienie stanowisk Stałych Komisji Rady Gminy Sokolniki,

- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta Gminy Sokolniki do projektu uchwały budżetowej,

- dyskusja nad wniesionymi poprawkami,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej,

e) uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok”,

f) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok”.

g)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług,

h) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

i)  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Sokolniki.

6.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7.   Wolne wnioski i informacje.

8.   Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.  

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Grzegorz Misiek