główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/77/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/77/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XV/77/2015 199 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/76/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XV/76/2015 276 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/75/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XV/75/2015 450 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/74/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Załączniki:
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sokolniki 863 KB
Wydatki środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok 88 KB
Plan dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2016 roku przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 22 KB
Dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2016 rok 39 KB
Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Sokolniki na 2016 rok 36 KB
Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 23 KB
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2016 roku 123 KB
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 52 KB
Rozchody budżetu w 2016 roku 19 KB
Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 48 KB
Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59 KB
Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok 266 KB
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku 21 KB
Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 116 KB
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok 501 KB
Uchwała Nr XV/74/2015 148 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/73/2015

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2016-2019

Załączniki:
Uchwała Nr XV/73/2015 MB