główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Sokolniki.

2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2019r. – wręczenie zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Sokolniki wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki w dniu 11 sierpnia 2019r.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Uwagi do protokołu z XII sesji i XIII sesji nadzwyczajnej.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 2

Zawiadomienie o XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 12 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 – 2029,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 3

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 17 lipca 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
c) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
d) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 27 czerwca 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok, debata nad raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
e) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
f) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów,
g) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.
7. Protokół kontroli w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”
– zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 5

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 maja 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się X sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5.Raport o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
c) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów.
8. Protokół kontroli w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”
– zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl