główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 24 czerwca 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok, debata nad raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok,

c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029,

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

f) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypracowanie opinii,

h) zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

i) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej".

  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

  8. Wnioski i informacje.

  9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/  Rafał Prukop

artykuł nr 2

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 4 czerwca 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Sokolniki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029,

b) wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020r,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki,

d) wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sokolniki,

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wnioski i informacje.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

 

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 kwietnia 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji w 2019 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020 za 2019 rok.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sokolniki za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2019 rok.
 14. Harmonogram sesji Rady Gminy Sokolniki na 2020 rok.
 15. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2020,

c) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

d) określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,

e) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

f) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki,

g) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej,

h) wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020r.,

i) programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki,

j) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania
w tych sprawach,

k) pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia,

l) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany  przepisów prawa miejscowego.

  17. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 4

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 27 lutego 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2020,

c) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020 – 2022,

e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 roku”,

f) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze,

g) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sokolniki,

h) przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki”,

i) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

j) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2019 rok.

8. Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2020 rok.

9. Protokół z kontroli w zakresie realizacji inwestycji pn.”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn– Niwiska – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej”.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wnioski i informacje.

12. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop

 

 

 

 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 5

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
b) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na uchwałę Nr XX/112/16 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 – 2029,
d) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020
– 2029,
f) uchwalenia budżetu gminy na rok 2020:
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- przedstawienie stanowiska komisji stałej,
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
- przedstawienie zmian wprowadzonych przez Wójta Gminy Sokolniki do projektu uchwały budżetowej,
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami,
- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej,
g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
i) powołania doraźnej komisji statutowej.
6. Protokół z kontroli w zakresie wydatkowania środków na organizację Dni Gminy Sokolniki 2018, w tym środków przekazanych w formie dotacji dla GOKSiT
w Sokolnikach – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl