główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 27 czerwca 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 8:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok, debata nad raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok,
c) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
e) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
f) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów,
g) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.
7. Protokół kontroli w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”
– zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 12

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 30 maja 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się X sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5.Raport o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
c) diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów.
8. Protokół kontroli w zakresie realizacji I etapu inwestycji pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy Gmina Sokolniki”
– zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 13

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 kwietnia 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Sokolniki.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z VII sesji i VIII sesji nadzwyczajnej.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Sokolniki na lata 2014 – 2020.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sokolniki.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sokolniki,
e) likwidacji Przedszkola Samorządowego w Tyblach,
f) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tyblach.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 14

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 28 marca 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Sokolniki

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z V sesji i VI sesji nadzwyczajnej.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
9. Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019,
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku”,
d) przejęcia od Powiatu Wieruszowskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej,
e) udzielenia dotacji celowej w latach 2019 - 2022 na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego,
f) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop


INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl

artykuł nr 15

Zawiadomienie o VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 11 marca 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 11 marca 2019 roku o godzinie 8:30
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach
przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
odbędzie się VI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sokolniki

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028,
b) zmiany budżetu gminy na rok 2019.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl