główna zawartość
artykuł nr 1

Plan pracy komisji na 2020 rok

RAMOWY PLAN PRACY NA 2020 ROK

MARZEC 2020

 

 1. informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2019 rok;
 2. analiza sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2019 rok;
 3. plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2020 rok.

 

KWIECIEŃ 2020

 1. analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2019 rok, w tym sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2019 rok;
 2. ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Sokolniki;
 3. analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2019 rok.

 

MAJ 2020

 1. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
  w zakresie działań przeprowadzonych w 2019 roku na terenie Gminy Sokolniki
  – spotkanie z prezesami OSP z terenu Gminy Sokolniki;
 2. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku;
 3. informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki w 2020 roku;
 4. analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”,
 5. roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2019 rok.

 

 

CZERWIEC 2020

 1. analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 2. informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.

 

SIERPIEŃ 2020

 1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020;
 2. informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

 

WRZESIEŃ 2020

 1. informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sokolniki
  w 2020 roku.

 

PAŹDZIERNIK 2020

1) analiza stawek podatków na 2021 rok;

2) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

LISTOPAD 2020

 1. praca nad projektem „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

 

GRUDZIEŃ 2020

1) praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2021 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki;

  2) praca nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

 

Przedstawiony plan jest planem ramowym, w związku z tym w zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji.

 

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  ROZWOJU GMINY

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Plan pracy komisji na 2019 rok

RAMOWY PLAN PRACY NA 2019 ROK

MARZEC 2019

 1. analiza projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku”;
 2. analiza tematu związanego z funduszem sołeckim na 2020 rok;
 3. informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2018 rok;
 4.  analiza sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
  za 2018 rok;
 5. plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2019 rok.

 

KWIECIEŃ 2019

1) analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2018 rok, w tym sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2018 rok;

 2) ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sokolniki;

3) analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2018 rok.

 

 

MAJ 2019

 1. roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2018 rok;
 2. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
  w zakresie działań przeprowadzonych w 2018 roku na terenie Gminy Sokolniki
  – spotkanie z prezesami OSP z terenu Gminy Sokolniki;
 3. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2018 roku;
 4. informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki w 2019 roku;
 5. analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.

 

CZERWIEC 2019

 1. analiza raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok;
 2. analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 3. informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.

 

SIERPIEŃ 2019

 1. informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 - 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019;
 2. informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

 

WRZESIEŃ 2019

1) informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sokolniki
w 2019 roku.

 

PAŹDZIERNIK 2019

 1. analiza stawek podatków na 2020 rok;
 2. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

LISTOPAD 2019

1) praca nad projektem „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”.

 

GRUDZIEŃ 2019

1) praca nad projektem budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki;

2) praca nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 

Przedstawiony plan jest planem ramowym, w związku z tym w zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk