główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

5. Wypracowanie opinii do wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7. Sprawy bieżące i informacje.

8. Wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY   
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 17 lipca 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 17 lipca 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
– wypracowanie opinii.
4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028 – wypracowanie opinii.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r. – wypracowanie opinii.
7. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Sprawy bieżące i informacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.
3. Analiza raportu o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
4. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok.
5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028 – wypracowanie opinii.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów – wypracowanie opinii.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r. – wypracowanie opinii.
9. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
10. Sprawy bieżące i informacje.
11. Wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 maja 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 29 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
w zakresie działań przeprowadzonych w 2018 roku na terenie Gminy Sokolniki
– spotkanie z prezesami OSP z terenu Gminy Sokolniki.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2018 roku.
4. Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki w 2019 roku.
5. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
6. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”.
7. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028 – wypracowanie opinii.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019 – wypracowanie opinii.
9. Analiza projektu uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów – wypracowanie opinii.
10. Analiza projektu planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.
11. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
12. Sprawy bieżące i informacje.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 kwietnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza sprawozdania z realizacji w roku 2018 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014 – 2020.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Sokolniki.
4. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2018 rok.
5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 -2028 – wypracowanie opinii.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
7. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – wypracowanie opinii.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sokolniki – wypracowanie opinii.
9. Analiza projektu uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego
w Tyblach – wypracowanie opinii.
10. Analiza projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tyblach
– wypracowanie opinii.
11. Praca nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy – wypracowanie opinii.
12. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (25.02.2019 r., 25.03.2019r., 28.03.2019r.).
13. Sprawy bieżące i informacje.
14. Wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk