główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 22 czerwca 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Omówienie tematu dotyczącego podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
  w zakresie działań przeprowadzonych w 2019 roku na terenie Gminy Sokolniki.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku.
 5. Informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki w 2020 roku.
 6. Informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”.
 7. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok.
 8. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029-wypracowanie opinii.
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty– wypracowanie opinii.
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypracowanie opinii.
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wypracowanie opinii.
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wypracowanie opinii.
 13. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 14. Wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

   ROZWOJU GMINY

  /-/  Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 4 czerwca 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 4 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach przy ul. Parkowej 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029 - wypracowanie opinii.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – wypracowanie opinii.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020r., - wypracowanie opinii.
 6. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Sokolniki – wypracowanie opinii.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze – wypracowanie opinii.
 9. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 10. Wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

   ROZWOJU GMINY

       Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 kwietnia 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2019 rok.
 3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 4. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sokolnikach za 2019 rok.
 5. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2019 rok.
 6. Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 7. Analiza sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020 za 2019 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Sokolniki za 2019 rok.
 9. Analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2019 rok.
 10. Zapoznanie się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2020 rok.
 11. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029-wypracowanie opinii.
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020
  – wypracowanie opinii.
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – wypracowanie opinii.
 14. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.
 15. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej – wypracowanie opinii.
 16. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020r., - wypracowanie opinii.
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki – wypracowanie opinii.
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach – wypracowanie opinii.
 19. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

   ROZWOJU GMINY

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 24 lutego 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godzinie 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020 - 2022 – wypracowanie opinii.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029 -wypracowanie opinii.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – wypracowanie opinii.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 – wypracowanie opinii.
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze – wypracowanie opinii.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki – wypracowanie opinii.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki” – wypracowanie opinii.
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wypracowanie opinii.
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 roku.” – wypracowanie opinii.
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – wypracowanie opinii.
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020 – wypracowanie opinii.
 13. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki za 2019 rok.
 14. Analiza tematu dotyczącego zmiany uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów (wniosek Radnego).
 15. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2019 rok.
 16. Opracowanie ramowego planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2020 rok.
 17. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2020 rok.
 18. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 19. Sprawy bieżące i informacje.
 20. Wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 20 stycznia 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029- wypracowanie opinii.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – wypracowanie opinii.
4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy bieżące i informacje.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk