główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 24 lutego 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godzinie 09:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020 - 2022 – wypracowanie opinii.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029 -wypracowanie opinii.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – wypracowanie opinii.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021 – wypracowanie opinii.
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze – wypracowanie opinii.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki – wypracowanie opinii.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki” – wypracowanie opinii.
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wypracowanie opinii.
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 roku.” – wypracowanie opinii.
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – wypracowanie opinii.
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020 – wypracowanie opinii.
 13. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki za 2019 rok.
 14. Analiza tematu dotyczącego zmiany uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów (wniosek Radnego).
 15. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2019 rok.
 16. Opracowanie ramowego planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2020 rok.
 17. Propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2020 rok.
 18. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 19. Sprawy bieżące i informacje.
 20. Wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

  /-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 20 stycznia 2020r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 20 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029- wypracowanie opinii.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 – wypracowanie opinii.
4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Sprawy bieżące i informacje.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia 2019 r. o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 – 2029 – wypracowanie opinii.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok – wypracowanie opinii.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – wypracowanie opinii.
6. Omówienie tematu związanego z powołaniem doraźnej komisji statutowej
– wypracowanie opinii do projektu uchwały.
7. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Sprawy bieżące i informacje.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 28 listopada 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sokolnikach
– wypracowanie opinii.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Pod Starym Dębem w Walichnowach – wypracowanie opinii.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki – wypracowanie opinii.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach – wypracowanie opinii.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” – wypracowanie opinii.
8. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
9. Sprawy bieżące i informacje.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 6 listopada 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w środę 6 listopada 2019r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019 – 2029 – wypracowanie opinii.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019
– wypracowanie opinii.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” – wypracowanie opinii.
6. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – wypracowanie opinii.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości – wypracowanie opinii.
8. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – wypracowanie opinii.
9. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – wypracowanie opinii.
10. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.
11. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
12. Sprawy bieżące i informacje.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk