główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 3 marca 2020 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się we wtorek 3 marca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 4. Wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

  /-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w czwartek 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
2. Analiza projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok, w tym projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 – 2029, zapoznanie się
z autopoprawką do projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2020 rok – wypracowanie opinii, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gminy.
3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
4. Wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
/-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 października 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę  16 października 2019 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
  – październik 2019, kontrola w zakresie wydatkowania środków na organizację Dni Gminy Sokolniki 2018, w tym środków przekazanych w formie dotacji dla GOKSiT w Sokolnikach).
 3. Określenie programu kontroli i wyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
  – listopad 2019, kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn
  – Niwiska”).
 4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek  16 września 2019 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
 3. Określenie programu kontroli iwyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
  – wrzesień 2019, kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn
  – Niwiska”.
 4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/ Jarosław Rembecki

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w środę 12 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia gminy.
 5. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki za 2018 rok.
 7. Uwagi do protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 8. Wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/ Jarosław Rembecki