główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2020

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek od nieruchomości w 2020 rok wynosi:
1/ Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł - od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :
a/ mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
749256 0004 4200 0114 3000 0010
telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

UCHWAŁA NR XVI/92/19 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
 

 

artykuł nr 2

Rok 2019

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Podatek od nieruchomości w 2019 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników wodnych - 4,17 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,15 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 5,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Aleksandra Kukawska 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok: 

artykuł nr 3

Rok 2018

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Podatek od nieruchomości w 2018 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników wodnych - 4,17 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,15 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 5,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy:

Urząd Gminy Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

749256 0004 4200 0114 3000 0010

telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok: Uchwała Nr XIV/63/2015 

 Uchwała Nr XXI/115/2016 

Załączniki:
IN-1 124 KB
ZN-1A 70 KB
ZN-1B 120 KB
DN-1 321 KB
ZN-1A 70 KB
ZN-1B 120 KB
artykuł nr 4

Rok 2017

 

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Podatek od nieruchomości w 2017 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników wodnych - 4,17 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,15 zł 1 m2 powierzchni użytkowej.

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 5,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy             o podatkach i opłatach lokalnych.

    Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na konto Urzędu Gminy w Sokolnikach prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy     w Lututowie O/Sokolniki nr:

74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok:                 Uchwała Nr XIV/63/2015

Uchwała Nr XXI/115/2016

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XV/71/2015 - informacja

Uchwała Nr XIV/67/2015 - deklaracja (informacja zmieniona uchwałą Nr XV/71/2015)

artykuł nr 5

Rok 2016

Informacja w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że podatek od nieruchomości za 2016 rok wynosi:

1/ Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,17 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł - od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

2/ Od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;       b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,15 zł 1 m2 powierzchni użytkowej. c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego - 5,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3/ Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 3 i ust. 3-7 ustawy             o podatkach i opłatach lokalnych.    

  Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na konto Urzędu Gminy w Sokolnikach prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy   w Lututowie O/Sokolniki nr: 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

Uchwała Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok:

 Uchwała Nr XIV/63/2015

Formularze podatkowe obowiązujące:

 Uchwała Nr XV/71/2015 - informacja

Uchwała Nr XIV/67/2015 - deklaracja (informacja zmieniona uchwałą Nr XV/71/2015)