główna zawartość
artykuł nr 6

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2015

artykuł nr 7

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2014

Załączniki:
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Sokolniki na 2014 rok 143 KB
uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2014 rok 412 KB
załącznik nr 13 - plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok 18 KB
załącznik nr 12 - dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2014 rok 43 KB
załącznik nr 11 - dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy na 2014 rok 38 KB
załącznik nr 10 - dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 KB
załącznik nr 9 - wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2014 roku 24 KB
załącznik nr 8 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy 37 KB
załącznik nr 7 - przychody i rozchody w 2014 roku 29 KB
załącznik nr 6 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok 27 KB
załącznik nr 5 - plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 78 KB
załącznik nr 4 - plan wydatków budżetu 359 KB
załącznik nr 3 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16 KB
załącznik nr 2 - plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 119 KB
załącznik nr 1 - plan dochodów budżetu 510 KB
projekt uchwały 112 KB
artykuł nr 8

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2013

Załączniki:
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Sokolniki 111 KB
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu dotycząca projektu budżetu Gminy Sokolniki na 2013 rok 132 KB
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy na 2013 rok 251 KB
Plan dochodów budżetu państwa do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 7 KB
Dochody i wydatki na finansowanie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2013 rok 18 KB
Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy na 2013 rok 15 KB
Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8 KB
Wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2013 roku 13 KB
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy 17 KB
Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku 8 KB
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok 13 KB
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 49 KB
Plan wydatków MB
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7 KB
Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 92 KB
Plan dochodów 368 KB
Projekt uchwały 81 KB
artykuł nr 9

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2012

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.

artykuł nr 10

PROJEKT BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA ROK 2011