główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

Wykonanie usługi - odbieranie i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokolniki

artykuł nr 2

Wykonanie dostawy - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki OSP w Walichnowach

Zakup średniego samochodu ratowniczno - gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki Ochotnicznej Straży Pożarnej w Walichnowach

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlanych drogowych - II - remont drogi gminnej Nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Wykonanie robót budowlanych drogowych - II - remont drogi gminnej Nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 313438-2014 94 KB
Wezwanie do podpisania umowy 38 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy 45 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 54 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 81 KB
Informacja o danych podwanych podczas otwarcia ofert 71 KB
Zatoka mijankowa rys. nr 4 17 KB
Skrzyzowanie rys.nr 3 24 KB
PS 149 KB
Przekroje normalne rys.5 23 KB
Kosztorys ofertowy - przedmiar robót 35 KB
PO 334 KB
Opis techniczne - remont drogi w m. Ochędzyn 29 KB
SST - wzmocnienie geowłokniną 735 KB
SST - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN 156 KB
SST - warstwa ścieralna 157 KB
SST - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanwgo mechanicznie 23 KB
SST - podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 81 KB
SST - oczyszczenie i skropienie 36 KB
SST - koryto 42 KB
SST - przepust pod koroną drogi 115 KB
SST - wykopy 24 KB
SST - roboty ziemne - wymagania ogólne 60 KB
SST - rozbiórka elementów drogi 34 KB
SST - usunięcie drzew i krzewów 30 KB
SSt - odtworzenie trasy 39 KB
SST - wymagania ogólne 131 KB
Zał nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 26 KB
Zał nr 9 - Wzór umowy 900 KB
Zał nr 8 - Podwykonawstwo 26 KB
Zał nr 7 - Gwarancja jakości na wykonane roboty 122 KB
Zał nr 6 - Wykaz robót budowlanych 47 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 23 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 33 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników 27 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 108 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy 92 KB
SIWZ MB
Ogłoszenie o zamówieniu nr 275654-2014 z dnia 19.08.2014 500 KB
artykuł nr 4

Wykonanie robót drogowych - remont drogi gminnej nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Wykonanie robót budowlanych drogowych - remont drogi gminnej Nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 37 KB
Informacja o danych podwanych podczas otwarcia ofert 53 KB
Zatoka mijankowa rys. 4 17 KB
Skrzyżowanie rys nr 3 24 KB
PS 149 KB
Przekroje normalne rys.5 23 KB
Kosztorys ofertowy - przedmiar robót 35 KB
PO 334 KB
Opis techniczne - remont drogi w m. Ochędzyn 29 KB
SST - wzmocnienie geowłokniną 735 KB
SST - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN 156 KB
SST - warstwa ścieralna 157 KB
SST - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanwgo mechanicznie 23 KB
SST - podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 81 KB
SST - oczyszczenie i skropienie 36 KB
SST - koryto 42 KB
SST - przepust pod korona drogi 115 KB
SST - wykopy 24 KB
SST - roboty ziemne - wymagania ogólne 60 KB
SST - rozbiórka elementów drogi 34 KB
SST - usunięcie drzew i krzewów 30 KB
SSt - odtworzenie trasy 39 KB
SST - wymagania ogólne 131 KB
Zał nr 10 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 25 KB
Zał nr 9 - Wzór umowy 902 KB
Zał nr 8 - Podwykonawstwo 26 KB
Zał nr 7 - Gwarancja jakości na wykonane roboty 123 KB
Zał nr 6 - Wykaz robót budowlanych 47 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 22 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 34 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o kwalifikacjach pracowników 26 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 108 KB
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy 93 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie o zamowieniu - roboty budowlane nr 229484-2013 360 KB
artykuł nr 5

Wykonanie usługi ubezpieczeniowej - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Wykonanie usłgi ubezpieczeniowej - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.