główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup Energii Elektrycznej dla grupy zakupowej: Sokolniki, Galewice, Czastary

artykuł nr 2

Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyblach

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Tyblach

artykuł nr 3

Wykonanie robót budowlanych - remont drogi w miejscowości Walichnowy - etap I i II

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia Nr 118955-2015 97 KB
Wezwanie do podpisania umowy 37 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 52 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 78 KB
Wezwanie do udzielenia wyjaśnień 54 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 50 KB
Zał nr 10 - wersja edytowalna 34 KB
Zał nr 9 - wersja edytowalna 16 KB
Zał nr 8 - wersja edytowalna 16 KB
Zał nr 7 - wersja edytowalna 15 KB
Zał nr 6 - wersja edytowalna 17 KB
Zał nr 4 - wersja edytowalna 18 KB
Zał nr 2 - wersja edytowalna 17 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana 18 KB
Zał nr 3 - wersja edytowalna 24 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy-wersja edytowalna 17 KB
Przedmiar robót dla dz nr 660 45 KB
Kosztorys ofertowy dla dz nr 660 34 KB
Przedmiar robót dla dz nr 659 58 KB
Kosztorys ofertowy dla dz. nr 659 39 KB
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 861 KB
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 18 KB
Zał nr 10 - Wzór umowy 18 KB
Zał nr 9 - Potwierdzenie złożenia wadium 43 KB
Zał nr 8 - Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa 42 KB
Zał nr 7 - Wykaz podwykonawców 35 KB
Zał nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 49 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia 74 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 122 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 45 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy 136 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie o zamowieniu - roboty budowlane nr 156000-2015 z dnia 25.06.2015 304 KB
artykuł nr 4

Wykonanie usługi projektowej - Budowa sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy

Wykonanie usługi projektowej - budowa sieci kanalizacji Gminy Sokolniki dla miejscowości Walichnowy

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - usługi nr 119609-2015 329 KB
Wezwanie do podpisania umowy 38 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy 44 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 54 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 82 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 50 KB
Odpowiedź na pytania nr post. 1 / 2015 104 KB
Zał nr 9 - wersja edytowalna 14 KB
Zał nr 8 - wersja edytowana 31 KB
Zał nr 7 - wersja edytowalna 24 KB
Zał nr 6 - wersja edytowalna 17 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana 12 KB
Zał nr 4 - wersja edytowalna 15 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana 17 KB
Zał nr 3 - wersja edytowalna 13 KB
Zał nr 2 - wersja edytowalna 13 KB
Zał nr 1 - wersja edytowalna 17 KB
Mapa z planowanym przebiegiem inwestycji 274 KB
Zał nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 31 KB
Zał nr 8 - Projekt umowy 584 KB
Zał nr 7 - Gwarancja jakości na wykonane roboty 125 KB
Zał nr 6 - Wykaz wykonanych usług 48 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym 23 KB
Zał nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 33 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 26 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 26 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy 128 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie o zamowieniu Nr 153748-2015 z dnia 24.06.2015 r 791 KB
artykuł nr 5

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa boiska sportowego z budową drenażu i ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach - etap II

Wykonanie robót budowlanych - przebudowa boiska sportowego z budową drenażu i ogrodzenia na boisku sportowym w Sokolnikach - etap II

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - roboty budowlane nr 74278-2015 83 KB
Wezwanie do podpisania umowy 36 KB
Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy 44 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 54 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 111 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - 4 47 KB
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty - 1 48 KB
Informacja o współfinansowaniu projektu MB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 5 43 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 3 47 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 4 37 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 1 39 KB
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów - oferta nr 2 32 KB
Informacja o danych podawanych podczas otwarcia ofert 96 KB
Odpowiedź do treści SIWZ nr 1)2015 89 KB
Zał nr 10 - wersja edytowana 35 KB
Zał nr 9 - wersja edytowana 17 KB
Zał nr 8 - wersja edytowana 17 KB
Zał nr 7 - wesja edytowana 16 KB
Zał nr 6 - wersja edytowana 18 KB
Zał nr 5 - wersja edytowana 19 KB
Zał nr 4 - wersja edytowana 19 KB
Zał nr 3 - wersja edytowana 26 KB
Zał nr 2 - wersja edytowana 18 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy wersja edytowana 20 KB
Przedmiar robót 44 KB
Projekt budowlany MB
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne MB
Zał nr 10 - Wzór umowy 583 KB
Zał nr 9 - Potwierdzenie złożenia wadium 44 KB
Zał nr 8 - Oświadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa 41 KB
Zał nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 48 KB
Zał nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie 71 KB
Zał nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 51 KB
Zał nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 121 KB
Zał nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 43 KB
Zał nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy 137 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Nr 32908-2015 z dnia 13.02.2015 r 408 KB