Dyżur wyborczy w dniu 25 października 2015 roku

Dnia 25 października 2015 r. (sobota) dyżur pełni urzędnik wyborczy Bogusław Bagiński pod numerem telefonu: 697 064 284

Informacje Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacje Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sokolnikach z dnia 16 października 2015 r.

Informacja
Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 1 w Sokolnikach z dnia 16 października 2015 r.

Załączniki
Informacja   78.350 KB

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 16 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 72/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie uzupełnienia składu obwodej komisji wyborczej

Załączniki
Zarządzenie Nr 72/2015   154.981 KB

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 29 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pichlicach z dnia 8 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pichlicach z dnia 8 października 2015 r.

Załączniki
Informacja   35.597 KB

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Walichnowach z dnia 8 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Walichnowach z dnia 8 października 2015 r.

Załączniki
Informacja   36.388 KB

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Starym Ochędzynie z dnia 8 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Starym Ochędzynie z dnia 8 października 2015 r.

Załączniki
Informacja   36.775 KB

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sokolnikach z dnia 8 października 2015 r.

Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sokolnikach z dnia 8 października 2015 r.

Załączniki
Informacja   35.700 KB

Komunikat multimedialny dotyczący wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Komunikat Wójta Gminy Sokolniki dotyczący pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 06 października 2015 r.

w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

W dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.30 w Domu Kultury w Sokolnikach w sali nr 2 (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Celem spotkania będzie ukonstytuowanie się komisji oraz omówienie spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Z uwagi na ważność omawianych spraw proszę o obowiązkowe przybycie.

WÓJT

/-/ Sylwester Skrzypek

Informacja Wójta Gminy Sokolniki dotycząca spisu wyborców

Informacja

Wójt Gminy Sokolniki informuje, że sporządzony został spis wyborców dla wyborów do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

25 października 2015r.

Spis wyborców, na pisemny wniosek, jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Sokolnikach w dniach 05.10.2015r. – 19.10.2015r. w godzinach pracy Urzędu (pok. 5 Biuro Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności)

WÓJT

/-/ Sylwester Skrzypek

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 05 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 65/2015

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki
Zarządzenie Nr 65/2015   985.719 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 września 2015 roku o obwodach do głosowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Sokolniki z dnia 21 września 2015 roku o obwodach do głosowania

Załączniki
Obwieszczenie   72.912 KB

Wykaz komitetów wyborczych

Wykaz komitetów wyborczych, których pełnomocnicy są uprawnieni do zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych na obszarze okręgu wyborczego nr 11 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 25 września 2015 r.

Załączniki
Wykaz komitetów wyborczych   12.987 KB

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków

Komunikat

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. Wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, iż można składać:

  • wnioski o dopisanie do spisu wyborców - osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali (do dnia 20 października 2015r.)
  • wnioski o dopisanie do spisu wyborców - wyborcy niepełnosprawni w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania (do dnia 20 października 2015 r.)
  • wnioski o udzielenie pełnomocnictwa - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat (do dnia 16 października 2015r.)
    zgłaszanie o głosowaniu korespondencyjnym - wyborca który ma zamiar głosować korespondencyjnie w dniu wyborów, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a (do dnia 12 października 2015r.) /termin wydłużony zgodnie z art. 9 par. 2 Kodeksu wyborczego/
  • wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania – wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem zamieszkania (do dnia 23 października 2015r.)


WÓJT
Sylwester Skrzypek

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - zaświadczenie o prawie do...

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 23 paźdz...

Udostępnienie spisu wyborców

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów w godzinach pracy urzędu. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - pełnomocnictwo do...

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - głosowanie korespondencyjne

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich.

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 ) - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 1017 ze. zm.).

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja 2/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r.

Informacja 2/2015
Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu
z dnia 8 września 2015 r.

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń
list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Załączniki
Informacja   19.051 KB

Informacja 1/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 8 września 2015 r.

Informacja 1/2015
Okręgowej komisji wyborczej w sieradzu
z dnia 8 września 2015 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Załączniki
Informacja   15.906 KB

Obwieszczenie państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24.08.2015 r

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 25 października 2015 r

Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń wyborczych

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SOKOLNIKI

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Załączniki
Obwieszczenie   22.000 KB

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Wybory odbędą się 25 października 2015 r.

Aktualności dot. wyborów znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.