główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika, przesyłanych drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy pełnomocnika wyborczego pkw-101806@pkw.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki.

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (tzn. w przypadku dokonywania zgłaszania przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia oraz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny jego/jej podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie takie zostanie przyjęte.  

W przypadku wystąpienia braków w przesłanym zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia jego wady do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy UG Sokolniki).

Przypominam jednocześnie, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Sokolniki można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sokolnikach.
W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia, natomiast przy wyborze formy elektronicznej data i godzina otrzymania korespondencji.

Uwaga! W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest również dokonanie tego drogą pocztową.

Pełnomocnik Wyborczy
Lidia Beljulji

Aktualne wzory formularzy znajdziecie Państwo na stronie:

https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej

artykuł nr 2

Ważne informacje dla wyborców

WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW

DOTYCZĄCE DOPISANIA DO REJESTRU WYBORCÓW
ORAZ DO SPISU WYBORCÓW, A TAKŻE ZAŚWIADCZEŃ DO GŁOSOWANIA

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców oraz  wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, złożony przed dniem pierwszego głosowania dotyczą zarówno pierwszego, jak i ewentualnego ponownego głosowania. Zatem wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie w nim ujęty także w przypadku ponownego głosowania. Nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o dopisanie do kolejnego (innego) obwodu głosowania między turami. W tym przypadku wyborca, który
w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – musi pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie wydaje urząd, w którym wyborca został ujęty w spisie wyborców.

Natomiast wyborca, który przed I turą NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie, niż właściwy dla jego stałego miejsca zamieszkania, może złożyć taki wniosek najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania (tj. do 19 maja br).


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-


 

artykuł nr 3

Postanowienie nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

Postanowienie nr 2/2020

Komisarza Wyborczego w Sieradzu I

z dnia 19 lutego 2020 roku

ws. podziału Gminy Sokolniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Postanowienie nr 2/2020 96 KB