główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/19/2002r.

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591) i art. 4ł ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U Nr 35 póz. 230 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Sokolniki uchwała:

 

  §1

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na 2003r. stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Olszewski