główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/21/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2002r.

Uchwała Nr IV/21/2002

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2002 r.


w sprawie:


zmiany budżetu gminy na 2002 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Gminy Nr XIX/150/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002r. zmienionej uchwałami:

Uchwała Nr XX/158/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 marca 2002,

Uchwała Nr XXI/166/2002 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2002,

Uchwała Nr 96/02 Zarządu Gminy Sokolniki z dnia 22 sierpnia 2002,

Uchwała Nr XXII/169/2002 Rady Gminy Sokolniki z 12 września 2002,

Uchwała Nr XXIII/172/2002 Rady Gminy Sokolniki z l O października 2002.

Zarządzenie Nr 2 z 25-11-2002 Wójta Gminy Sokolniki.

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy Sokolniki z 17 grudnia 2002

Zarządzenie Nr 4.z dnia 23 .12. 2002 Wójta Gminy Sokolniki

 


§1


 


1) w § l — zwiększa dochody budżetu gminy o kwotę   125.084

- zmniejsza dochody o kwotę 370.596

do kwoty 8.260.615

w tyrn dotacja na zadania zlecone   558.834

2) w § 2 — zmniejsza wydatki o kwotę   312.491  

-zwiększa wydatki o kwotę   118.294

do kwoty   7.787.746

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w wysokości 558.834

 

 

 

 

 

§2


 


W załączniku Nr l do Uchwały Nr XIX/150/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

wprowadza następujące zmiany:
1) Zwiększa dochody budżetu o łączną kwotę   125.084

w tym:

Dział   Rozdział Paragraf   Kwota

 

010   01095 075 700

400   40002   6.200

w tym: 069 200

096 3.000

270 3.000

600   60016 097 400

600   60016 629 20.000

710   71004 096 3.000

750   75095 270 60.000

756   75615 050 20.000

756   75601 091 500

801   80101 097 5.000

801   80113 270 4.000

801   80104 083 3.280

853   85328 083 1.350

853   85395 270     654


 

2. Zmniejsza dochody budżetu gminy o kwotę 370.596

Dział   Rozdział Paragraf   Kwota

010 01022 049 5.000

400 40002 092 3.000

700 70005 077 40.000

750 75023 092 5.000

756 75615 031 35.096

756 75618 041 10.000

756 75618 091 2.000

756 75621 002 8.000

851 85154 048 20.000

900 90001 084 200.000

900 90001 096 7.500

900 90001 629 35.000

 

 

 

 

W załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XIX/150/2001 z dnia 21 grudnia 2001 r.

1) Zmniejsza wydatki budżetu o łączną kwotę  312.490

 

Dział

 

Rozdział

 

Paragraf

 

 

 

010

 

01022

 

4210

 

3.700

 

600

 

60016

 

6050

 

60.000

 

700

 

70005

 

4210

 

2.000

 

700

 

70005

 

4300

 

4.000

 

754

 

75412

 

6060

 

8.000

 

757

 

75702

 

4300

 

2.200

 

757

 

75702

 

8010

 

29.000

 

758

 

75809

 

2310

 

5.000

 

758

 

75818

 

4810

 

39.610

 

801

 

80102

 

2310

 

1.780

 

801

 

80104

 

4810

 

13.000

 

851

 

85154

 

3030

 

16.800

 

851

 

85154

 

4010

 

3.500

 

854

 

85401

 

4810

 

2.000

 

854

 

85404

 

4810

 

17.200

 

900

 

90001

 

4210

 

7.000

 

900

 

90001

 

4260

 

1.000

 

900

 

90001

 

4530

 

3.000

 

900

 

90002

 

4210

 

500

 

900

 

90002

 

4300

 

5.000

 

900

 

90015

 

4260

 

27.000

 

900

 

90015

 

4300

 

13.000

 

900

 

90015

 

6050

 

20.000

 

900

 

90095

 

4010

 

5.000

 

900

 

90095

 

4210

 

10.200

 

900

 

90095

 

4300

 

7.000

 

900

 

90095

 

4530

 

1.000

 

900

 

90095

 

4810

 

5,000

 


2) Zwiększa wydatki budżetu o łączną kwotę 118.294

 

Dział Rozdział Paragraf Kwota

 

400   40002   2.180

 

w tym: 4110 1.080

4120 100

4410 1.000

600   60016 4210 2.400

600   60016 6050 20.000

6060 5.000

630   63003 4210 200

750   75022 4110 580

4120 100

4300 1.720

750   75095   60.000

w tym: 4210 5.000

4300 15.000

6060 40.000

 

801   13.760

 

801   80101 4010 4.180

  80104 4210 249

  80104 4220 631

  80110 6050 8.700

851   85154 4260 300

 

853     12.054

w tym:   85319 4010 5.800

4440 200

  85328 4440 400

  85395 3110 5.654


 

 

§ 3

 


Dokonuje przeniesień między paragrafami w zł.

Dział  rozdział §

zmniejsza

zwiększa

plan po zmianie

801-80101-4210

13.500

 

80.542

801-80104-4010

650

 

178.424

-4110

380

 

35.036

801-80110-3020

 

85

33.108

-4010

 

24.770

391.627

-4110

 

70

74.032

-4120

 

215

10.634

801-80143-4010

 

520

62.570

854-85401-3020

380

 

1.640

-4010

2.710

 

18.790

-4110

840

 

3.640

-4210

400

 

--------

854-85404-4240

5.500

 

2.158

4210

550

 

1.980

-4220

250

 

18.250

-4430

500

 

--------

razem:

25.660

25.660

 

 

§ 4

 

W § 3 wprowadza zmianę:

-   ustala przychody z nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały

§ 5

W § 5 wprowadza zmianę:

- w wykazie inwestycji do realizacji w 2002 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała podlega ogłoszeniu

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Grzegorz Olszewski