główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/87/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XV/87/04

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „RYŚ”

na 20-lecie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2023 r.”

 

 

 

„Na podstawie art.18a ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 19 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:”

 

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „RYŚ” na 20-lecie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sokolnikach.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Olszewski