główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/88/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

„Uchwała Nr  XVI/88/ 2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 28 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie:  Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Sokolniki.”

 

 

 

  „Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 z 2004 r., w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:”

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Sokolniki w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/100/2000 Rady Gminy Sokolniki z dnia 16 października 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

 

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 

  Grzegorz Olszewski