główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/89/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005r.

„Uchwała Nr XVI/89/2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

 z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół

 

i  placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki.”

 

 

 

 

 

 

 

„Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r., Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 z 2004 r.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759)  Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki” w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

  Grzegorz Olszewski