główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/91/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

 

„Uchwała Nr XVI /91/2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

 z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

 

w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki.”

 

 

 

 

„Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) Rada Gminy uchwala, co następuje:”

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

 

 

 

§ 3. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    Grzegorz Olszewski