główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/90/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2005 r.

 

 

 

„Uchwała  Nr XVI/90/2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

 z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

 

 

w sprawie: Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego

 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Sokolniki.”

 

 

 

 

„Na podstawie art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

 

(Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2003 r.,

Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 z 2004 r.), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 2, § 5, § 6 i § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz  szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz.430)

Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:”

 

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Sokolniki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   

 

  Grzegorz Olszewski