główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/93/05 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r.

 

„Uchwała Nr XVII / 93/ 05

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania za 2004 rok Instytucji Kultury."

 

„Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220: Nr 62, poz..558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz..1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116 poz.1203, Nr 167 , poz. 1759 ) w związku z art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz.2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155) oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2001 roku Nrl3, poz. 123 , zmienionej z 2002 r Dz. U Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 96 poz. 874,Dz.U. Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz.96, Dz. U. Nr 261, poz. 25987, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Instytucji Kultury za rok 2004

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:"

 

§ l Zatwierdza sprawozdanie finansowe Instytucji Kultury za rok 2004 obejmujące:

 

- bilans roczny stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały

 

- rachunek zysków i strat stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, które wykazują:

 

1. Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 170.896,86,-zł

 

2. Sumę przychodów w kwocie 39.613,52-zł

 

3. Stratę brutto w kwocie 1.206,91,-zł, która zostanie pokryta z funduszu Instytucji Kultury.

 

§ 2. 1. Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Grzegorz Olszewski