główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/97/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2005 r.

„Uchwała Nr XVII/ 97/2005

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 31 marca 2005 r.

 

 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sokolniki.”

 

 

 

 

 

    „Na podstawie art.3 ust. 1, art. 18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:”

 

 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/32/03 Rady Gminy Sokolniki z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sokolniki (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 103 poz.1018), zmienionej uchwałą Nr XIII/70/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 26 sierpnia

2004 r.( Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 264 poz.2250) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 6.1. Herbem Gminy Sokolniki jest umieszczony w błękitnym polu tarczy złoty trójkąt

z promieniami złotymi na zewnątrz, w którym umieszczone jest Oko Opatrzności Boskiej. Ponad nim znajduje się orzeł srebrny ukoronowany złotą koroną. Poniżej trójkąta znajduje

się Ciołek czerwony w kłusie. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do Statutu.

2. Barwami Gminy Sokolniki są barwy: srebrna, błękitna oraz złota.

3.Barwy Gminy Sokolniki stanowią składniki flagi terytorialnej i urzędowej Gminy Sokolniki. Wzór flagi terytorialnej określa załącznik Nr 3 do Statutu, a flagi urzędowej  załącznik Nr 4 do Statutu.

4.Zasady używania herbu oraz flagi terytorialnej i urzędowej gminy określa rada w odrębnej uchwale.”

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

 

 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 Grzegorz Olszewski