główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/129/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„Uchwała Nr XXI/129/ 05

 

Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie: Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokołniki.

„Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 poz. 1112, Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966,  Nr 213 poz. 2081, z 2003 r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz.1845, z 2004 r. Nr 10 poz.71, Nr 167 poz.1397, z 2005 r. w  związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23   poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113  poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214  poz.1806, z 2003 roku   Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.oku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. z 2005 r. Nr 22 poz.181) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Uchwala  się  Regulamin  wynagradzania i  przyznawania dodatku mieszkaniowego

nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę

Sokolniki w  brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały.

§  2.  Regulamin  wynagradzania  i  przyznawania dodatku  mieszkaniowego  nauczycielom

zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokolniki obowiązuje

w okresie od l stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2006 r.

Przewodniczący Rady

 

Grzegorz Olszewski