główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/130/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„Uchwała Nr XXI/130 /05 Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 27 października 2005 roku

 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z części nieruchomości położonej w Pichlicach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 704/1 poprzez wyłączenie jej spod administracji Szkoły Podstawowej w Pichlicach."

 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23  poz. 220, Nr  62 poz. 558,  Nr 113  poz. 984,   Nr 153  poz. 1271, Nr 214  poz.1806,  z 2003 r.  Nr 80  poz. 717, Nr 162  poz. 1568,  z 2004 r.  Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203), w związku z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782,  z 2005 r. Nr 130  poz. 1087) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:"

 

§ 1. Część nieruchomości będącej w trwałym  zarządzie Szkoły Podstawowej w Pichlicach,

 

stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 704/1 w obrębie ewidencyjnym Pichlice,

 

stanowiącej własność Gminy Sokolniki przeznacza się na utworzenie bazy sportowo-

 

rekreacyjnej w ramach projektu pt. „Adaptacja remizy w Pichlicach na gminny ośrodek

 

kulturalno-edukacyjny".

 

§ 2. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2005-2007 i  zachowany w niezmienionym

 

kształcie z zachowaniem przynajmniej jednego celu w nim zawartego przez okres, co

 

najmniej 5 lat od daty dokonania ostatniej płatności przez Agencję Restrukturyzacji i

 

Modernizacji Rolnictwa.

 

§ 3. Mapa, z zaznaczeniem terenu wyłączonego spod administracji szkoły, stanowi załącznik

 

nr l do niniejszej uchwały.

 

§  4.  Zatwierdza się „Regulamin użytkowania bazy sportowo-rekreacyjnej",  stanowiący

 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady

  Grzegorz Olszewski