główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/128/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 października 2005 roku

„UCHWAŁA Nr XXI / 128 / 05 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Gminy Sokolniki"

 

„Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, w związku z uchwałą nr XI/59/04 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 marca 2004r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 124 poz.1144 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Obsługi Gminy Sokolniki") Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje":

 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Zakładu Obsługi Gminy Sokolniki, stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Olszewski