główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/143/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2005 roku

„UCHWAŁA   Nr XXIII / 143 /  05

RADY  GMINY  SOKOLNIKI

z dnia  30 grudnia 2005 roku

w sprawie Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania

Problemów  Alkoholowych  na  rok  2006.”

                    

 „Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz..1441), w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230; t.j. Dz.U. z 2002 r.Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001; Nr 152, poz.1597; z 2005 r. Nr 273, poz.2703, Nr 23, poz.186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 1485)
Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:”

§ 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r.

           

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Grzegorz Olszewski