główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/142/2005 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2005 roku

        "Uchwała Nr  XXIII / 142 / 05

         Rady Gminy Sokolniki

          z dnia 30 grudnia 2005

 

 

 

 

 

 

 

            w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok".

 

 

 

 

 

 

 

           "Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.

Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 ,  Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 , Nr 167 poz. 1759, oraz art.48, 109, 116, 118, 124 ust. 1, 2 ,3,4 art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz 594 , Nr 96 poz. 874 ,  Nr 166 poz.1611,  Nr 189 poz 1851,Dz.U z 2004 Nr 19 poz.177 , Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264 ,Nr 123 poz. 1291,Nr 210 poz.2135,Nr 273 poz.2703, z 2005 r. Nr 14 poz 114, Nr 64 poz.565 )  Rada Gminy uchwala co  następuje".

 

 

 

 

 

 

 

            § 1.

Kwotę dochodów ogółem  w zł.

 

 

8 903 853

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu

 

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

  ustawami w wysokości - zł.

 

 

 

949 641

  zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

 

 

  napojów alkoholowych w wysokości - zł.

 

 

60.000

  zgodnie z załącznikiem nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Kwotę wydatków ogółem w wysokości  - zł.

 

10 728 527

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w tym ;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

 

  zadań zleconych gminom ustawami w wysokości - zł.

 

949 641

  zgodnie z załącznikiem nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania

   problemów alkoholowych w wysokości - zł.

 

60 000

  zgodnie z załącznikiem nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Ustala  przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 7

 

1. Ustala rozchody budżetowe związane ze spłatą rat kredytów  i pożyczek w kwocie

 

647.806,- które spłacane będą z dochodu budżetu gminy .

 

2. Ustala przychody budżetu z zaciągniętych  kredytów w kwocie 900.000,-

 

3.Ustala przychody z zaciagniętych pozyczek na finansowanie  zadań  realizowanych

    z udziałem  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -1.572.480,-

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

Ustala kwotę i zakres dotacji podmiotowych w wysokości w zł

1 092 500

zgodnie  z załącznikiem nr  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5.

1.Ustala wykaz gminnych inwestycji do realizacji w 2006r

 

w kwocie       2.402.637,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 9

 

2. Ustala wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

 

 zgodnie z załącznikiem nr 10

 

 

 

3. Ustala wydatki  na programy i projekty realizowane  ze środków funduszy

 

    strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie  z załącznikiem nr 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.

Uchwala plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

15 500

Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.

Uchwala plan przychodów i wydatków  zakładu budżetowego

 

w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

 

1 817 600

 

 

 

 

 

 

 

§ 8.

Ustala się w kwocie  17.187,- zł.  dochody budżetu państwa przewidziane

 

do uzyskania przez Gminę Sokolniki w związku z realizacją zadań zleconych

 

z zakresu administracji rządowej na 2006r zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - zł.

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

§ 10.

Przedstawia się informację do budżetu o stanie zadłużenia i obciążeniach

 

w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 15 i 16 .

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie wystepującego

     w ciągu roku deficytu  budżetowego do kwoty - zł.  

 

900 000

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaciągania zobowiązań do kwoty - zł.

 

 

900 000

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokonania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków

 

    między działami .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach

 

    innych  niż bank prowadzący  obsługę budżetu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem   01. 01.2006 r.i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                            Grzegorz Olszewski