główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 03 października 2005 r.

„Zarządzenie Nr 27/2005

Wójta Gminy Sokolniki

z dnia 03 października 2005 roku

 

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze I przetargu

nieograniczonego mienia ruchomego – podnośnika monterskiego”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze I przetargu nieograniczonego ustnego mienie ruchome tj.

- podnośnik monterski typ P – 100 – 3, nr fab. 2510, wyprodukowany w 1990 roku za cenę: 1.281,00 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 00/100)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                               WÓJT

 

                                                                                    Krzysztof Rembecki