główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/148/06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 stycznia 2006 r.

„ Uchwała Nr XXIV /148 / 06

 

Rady Gminy Sokolniki

z dnia 22 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2006 rok."

 

„Na podstawie art.l8ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 Nr 162 poz. 1568 z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441) oraz art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 póz. 2104 )

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje;"

 

W uchwale Nr XXIII / 142 / 05 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 r. :

§1. 1. W § 2 - zmniejsza wydatki o 260.099,- zwiększa wydatki o kwotę 359.000,-do kwoty 10.827.428,- w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 949.641,-

§ 2 W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIII /142/ 05 z dnia 30 grudnia 2005 r. wprowadza następujące zmiany:

Zmniejsza wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł   260.099,-

 

Dział Rozdział   Paragraf Kwota  

 

 754   75412   6058 184.279,-

6059 75.820,-

 

Zwiększa wydatki budżetowe o łączną kwotę: w zł 359.000,-  

Dział Rozdział   Paragraf   Kwota

630   63003   6058   283.180,- 

  6059 75.820-

 

 

 

§ 3 W § 3 dokonuje zmian w przychodach i rozchodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§ 4 W § 5. l. wprowadza zmianę w wykazie inwestycji do realizacji w 2006- roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza zmianę w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza zmianę w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady

 

 

 

Grzegorz Olszewski