główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVI/162/06 Rady Gminy Sokolniki z dnia 18 maja 2006 r.

„UCHWAŁA Nr XXVI / 162 / 06

 

Rady Gminy Sokolniki

 

z dnia 18 maja 2006 roku

 

 

 

 

 

w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania z części nieruchomości położonej w Tyblach oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 233 poprzez wyłączenie jej spod administracji Szkoły Podstawowej w Tyblach.”

 

 

 

  „Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 117 i art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. tekst jednolity z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) Rada Gminy uchwala, co następuje:”

 

 

§ 1. Część nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Tyblach stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 233 w obrębie ewidencyjnym Tyble, stanowiącej własność Gminy Sokolniki przeznacza się utworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej w ramach projektu pt. „Remont szlaku konnego wraz z zapleczem w sołectwie Tyble”.

§ 2. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2006 – 2007 i zachowany w niezmienionym kształcie z zachowaniem przynajmniej jednego celu w nim zawartego przez okres, co najmniej 5 lat od daty dokonania ostatniej płatności przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3. Mapa, z zaznaczeniem terenu wyłączonego terenu spod administracji szkoły, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zatwierdza się „Regulamin użytkowania bazy sportowo – rekreacyjnej”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

 Grzegorz Olszewski