główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Pracy na 2011 rok

RADA GMINY SOKOLNIKI   Sokolniki, dnia 15 lutego 2011

 

RAMOWY PLAN PRACY RADY GMINY
SOKOLNIKI NA 2011 ROK

 

PL Termin realizacji Tematyka Uwagi
1 I kwartał 1. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy Sokolniki na 2011 rok,
2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2011 rok,
3. Uchwalenie budżetu Gminy Sokolniki na 2011 rok,
4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok,
5. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
6. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013,
7. Uchwalenie programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok,
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2010 rok,
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2010 roku,
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku,
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku,
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w 2010 roku.
 
2 II kwartał 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2010 rok,
3. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach i Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki,
4. Informacja o stanie mienia Gminy Sokolniki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sokolniki.
 
3 III kwartał
1. Informacja Wójta Gminy Sokolniki o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.  
4 IV kwartał 1. Praca nad projektem uchwały budżetowej
na 2012 rok,
2. Uchwalenie budżetu Gminy Sokolniki na
2012 rok,
3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
4. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
5. Uchwalenie programu współpracy Gminy
Sokolniki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok,
6. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych,
7. Informacja Wójta Gminy Sokolniki
i Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki
o oświadczeniach majątkowych,
8. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sokolniki.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2012 rok,
10. Opracowanie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2011 rok.
11. Sporządzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Sokolniki w 2010 roku.
 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy. które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Misiek