główna zawartość
artykuł nr 1

Plan Pracy Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok

 

 

Lp. 

Terminy sesji 

Tematyka 

Uwagi 

1. 

29 styczeń 2015 r. godz.15:00

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok,

2) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

3) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2015 rok,

4) Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki

5) Uchwalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 

 

2. 

26 marzec 2015 r. godz. 15:00

 1) Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki na 2015 rok,

2) Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za 2014 rok i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2014 rok,

3) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2014 rok, w tym także z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2014 rok oraz Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2014 rok,

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia /nie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok.

 

 

3. 

29 kwiecień 2015 r. godz.15:00

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku,

2) Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla Gminy Sokolniki,

3) Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Sokolnikach za 2014 rok,

4) Plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2015 rok,

 

 

4. 

26 czerwiec 2015 r. godz.15:00

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach,

2) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej),

4) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

 

 

5. 

27 sierpień 2015 r. godz.15:00

1)   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015
-2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu
i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za pierwsze półrocze 2015 roku.

 

 

6. 28 październik 2015 r. godz.15:00

1) Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok,

 

2) Uchwalenie „Programu Współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok”,

3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016,

4) Informacja Wójta Gminy Sokolniki
o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2014 rok,

5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki o złożonych oświadczeniach majątkowych,

6) Wręczenie stypendiów najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki za wyniki w nauce i inne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

7. 30 grudzień 2015 r. godz. 15:00

1)   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

5) Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok,

6) Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

7) Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,

8) Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok,

9) Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokolniki na 2016 rok,

10) Zatwierdzenie rocznych sprawozdań
 z działalności stałych komisji Rady Gminy Sokolniki za 2015 rok.

 

 

 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Sokolniki mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji należy: informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Sokolniki w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty, które wynikają z regulaminu pracy Rady Gminy Sokolniki, takie jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY

  /-/ Rafał Prukop