główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 rok,

b) udzielenia Wójtowi Gminy Sokolniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,

d) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

e) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki,

f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

g) zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

h) programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki,

i) szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach,

j) ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Protokół z przebiegu kontroli w zakresie inwestycji „Budowa placu zabaw w Walichnowach” – zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Rafał Prukop