główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o zwołaniu XL sesji Rady Gminy Sokolniki w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 11:00

Informuję, iż w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się XL sesja Rady Gminy Sokolniki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i wnioski Radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026,

b) zmiany budżetu gminy na rok 2018,

c) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sokolniki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie Sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop