główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Sokolniki zwołanej na dzień 29 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Sokolniki

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy Sokolniki.

2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Sokolnikach o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2019r. – wręczenie zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Gminy Sokolniki wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki w dniu 11 sierpnia 2019r.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Uwagi do protokołu z XII sesji i XIII sesji nadzwyczajnej.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Wnioski i informacje.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy Sokolniki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Rafał Prukop 

INFORMACJA
Obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy Sokolniki będzie transmitowany na stronie internetowej Gminy Sokolniki tj. www.sokolniki.pl
Dostęp do archiwalnego zapisu obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Sokolniki znajdować się będzie pod adresem www.sokolniki.pl