główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 8:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

5. Wypracowanie opinii do wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

7. Sprawy bieżące i informacje.

8. Wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY   
/-/ Zbigniew Kowalczyk