główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2019 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokolniki odbędzie się w poniedziałek  16 września 2019 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.
  2. Analiza wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028, w tym z realizacji przebiegu przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
  3. Określenie programu kontroli iwyznaczenie terminu (zgodnie z planem pracy KR
    – wrzesień 2019, kontrola w zakresie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – przebudowa drogi gminnej Nowy Ochędzyn
    – Niwiska”.
  4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  5. Wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

  PRZEWODNICZĄCY

KOMISJI REWIZYJNEJ

 /-/ Jarosław Rembecki