główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2016

Informacja w sprawie stawek podatku leśnego na 2016 r.

  Urząd Gminy w Sokolnikach informuje, że podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy zgodnie z art.4 ust.1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. ( Dz. U. z 2013r poz.465 z późn. zm.)

Średnia cena drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m3 i ogłoszona została w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. ( M. P. poz. 1028 )

  1. podatek leśny od 1 ha lasu za rok 2016 wynosi 42,1894 zł (tj. 0,220 m3 x 191,77 zł),

  2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym.

Zgodnie z art. 6, ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca na konto:

Urząd Gminy w Sokolnikach

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Sokolniki

nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 0010.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Telefon kontaktowy: Krystyna Kałuża 62 78 45 166

Formularze podatkowe obowiązujące:

Uchwała Nr XIV/66/2015