artykuł nr 1

Sekretarz Gminy Sokolniki

Funkcję Sekretarza Gminy Sokolniki pełni Pani Ewelina Kos

tel. 62 62 62212

Sekretarz Gminy Sokolniki przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

 

1. Sekretarz wykonuje powierzone przez wójta zadania, do których należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu i warunków jego działania:

a) zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej urzędu oraz podziału zadań i kompetencji poszczególnych referatów, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk w referatach i ich obsady etatowej, w sposób adekwatny do realizowanych zadań, z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących przepisów, opracowywanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych i pracowników urzędu,

b) koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem informacji w urzędzie,

c) zapewnienie warunków organizacyjnych dotyczących procedury załatwiania spraw w urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

d) określanie standardów i wymogów dotyczących opisów stanowisk, zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz nadzór nad ich realizacją,

e) zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie,

f) inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,

g) koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań, w szczególności wynikających z planów pracy urzędu oraz aktów prawnych stanowionych przez radę gminy oraz wójta,

h) nadzór nad sposobem i terminowością rozpatrywania skarg i wniosków,

i) prowadzenie rejestru przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

j) nadzór nad prawidłową obsługą obywateli,

k) nadzór nad mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

l) prowadzenie rejestru upoważnień, pełnomocnictw i aktów prawnych wydawanych przez wójta;

2) prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach, Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach;

3) opracowywanie projektu statutu gminy, jego zmian oraz statutów jednostek pomocniczych
tj. sołectw;

4) nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta;

5) nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi sesji rady gminy, posiedzeń komisji rady gminy oraz interpelacji i zapytań radnych;

6) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi:

a) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem spraw związanych z nawiązywaniem, rozwiązywaniem lub zmianą stosunku pracy oraz spraw związanych z wynagrodzeniami,

b) prowadzenie spraw kadrowych,

c) podejmowanie decyzji w zakresie dokształcania pracowników,

d) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu, w tym wydawania poleceń służbowych,

e) udzielanie urlopów wypoczynkowych i kierowanie na wyjazdy służbowe;

7) stwierdzanie własnoręczności podpisów i potwierdzanie zgodności z oryginałem dokumentów;

8) nadzór nad zapewnieniem prawidłowego dostępu do informacji publicznej oraz funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej urzędu;

9) koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów;

10) prowadzenie spraw w zakresie ustalania herbów, flag, emblematów, insygniów lub innych symboli;

11) wykonywania innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami za wyjątkiem należących do wyłącznej kompetencji wójta.

2. Sekretarz pełni jednocześnie funkcję kierownika referatu organizacyjnego.

3. Sekretarz wykonuje czynności za pracodawcę z zakresu prawa pracy wobec wójta za wyjątkiem czynności zastrzeżonych w ustawie o pracownikach samorządowych dla rady gminy i przewodniczącego rady gminy.