artykuł nr 1

Zastępca Wójta

Funkcję Zastępcy Wójta
pełni Pan Bartosz Górka

tel. 62 62 62225

 

 

1. Zastępca wójta wykonuje powierzone przez wójta zadania, do których należy w szczególności:

1) nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi – instytucjami kultury, w tym:

a) koordynowanie procesu zatwierdzania planów pracy opracowanych przez podległe jednostki organizacyjne – instytucje kultury,

b) dokonywanie oceny działalności gminnych jednostek organizacyjnych – instytucji kultury i ich kierowników w zakresie realizacji wyznaczonych tym kierownikom zadań,

c) koordynowanie współdziałania gminnych jednostek organizacyjnych – instytucji kultury,

d) współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi – instytucjami kultury i wspieranie ich w uzgodnieniach z podmiotami podległymi innym administracjom,

e) wnioskowanie do wójta o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych – instytucji kultury;

2) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z wójtem.

2.  Zastępca wójta jest jednocześnie kierownikiem referatu oświaty, spraw społecznych
i promocji.