artykuł nr 1

Kompetencje

1. Wójt jest kierownikiem urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1) gospodarowanie mieniem komunalnym;

2) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i określanie sposobu wykonania uchwał;

3) realizowanie polityki kadrowej w urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem do rady gminy o powołanie albo odwołanie skarbnika, powoływanie zastępcy wójta;

4) zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu oraz warunków jego działania;

5) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz;

6) sporządzanie projektu uchwały budżetowej oraz zmian do budżetu, a także projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu;

7) wykonywanie budżetu gminy;

8) przedkładanie uchwał rady gminy i zarządzeń wójta organom nadzoru oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;

9) współdziałanie z wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień;

10) w przypadkach niecierpiących zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia;

11) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz;

12) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy określonych odrębnymi przepisami;

13) kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w czasie stanu klęski żywiołowej, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;

14) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków;

15) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników wydających decyzje administracyjne
w imieniu wójta;

16) nadzorowanie działalności organów sołectwa;

17) kontrolowanie działalności sołectwa w zakresie wykorzystania mienia przekazanego sołectwu;

18) rozpatrywanie skarg złożonych na pracowników urzędu;

19) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przez przepisy prawa oraz uchwały rady gminy i zarządzenia.

3. Pracą urzędu kieruje wójt przy pomocy zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych, osób wykonujących zadania na samodzielnych stanowiskach i pełnomocników powołanych do realizacji określonych zadań.

4. W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2 wójt wydaje zarządzenia i polecenia służbowe oraz może udzielać upoważnień i pełnomocnictw do realizacji określonych zadań, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta
i sekretarzowi.

6.  W czasie nieobecności wójta urzędem kieruje zastępca wójta i sekretarz w ramach udzielonych upoważnień.