artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 15 października 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 15 października 2018 r. o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026 – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 – wypracowanie opinii.

5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2018 roku.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy.

7. Wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 25 września 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r.
o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sokolniki
w 2018 roku.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 -2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026 – wypracowanie opinii.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
– wypracowanie opinii.

6. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy.

7. Wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 30 sierpnia 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w czwartek 30 sierpnia 2018 r.
o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Sokolniki– wypracowanie opinii.

4. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.    

 

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 23 lipca 2018 r.

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy odbędzie się w poniedziałek 23 lipca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 -2026 – wypracowanie opinii.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 – wypracowanie opinii.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

5. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy.

6. Wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ROZWOJU GMINY
/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy w dniu 25 czerwca 2018 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad, zmiany do porządku obrad.

2. Informacja o realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Sokolniki” przyjętego na lata 2015 – 2020.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków – wypracowanie opinii.

4. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2017 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – wypracowanie opinii do projektu uchwały.

5. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 – 2026 – wypracowanie opinii.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 – wypracowanie opinii.

7. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

8. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zapoznanie się z opiniami jednostek pomocniczych Gminy Sokolniki.

9. Analiza projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Sokolniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – zapoznanie się z opiniami jednostek pomocniczych Gminy Sokolniki.

10. Analiza projektu uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki – wypracowanie opinii.

11. Analiza projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach – wypracowanie opinii.

12. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy.

13. Wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie posiedzenia

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk