artykuł nr 1

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROZWOJU GMINY RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2022 ROKU

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2022 roku odbyła 12 posiedzeń, na których zgodnie z uchwałą w sprawie przedmiotu działania komisji oraz zatwierdzonym planem pracy na 2022 rok zajęła się następującymi sprawami:

1) omówiła planowaną inwestycję w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) omówiła plany i zamierzenia inwestycyjne na 2022 rok;

3) dokonała wyboru zadań do wniosku w ramach Polskiego Ładu;

4) sporządziła sprawozdanie z działalności w 2021 roku oraz opracowała plan pracy na 2022 rok;

5) złożyła propozycje do harmonogramu sesji Rady Gminy Sokolniki na 2022 rok;

6) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku;

7) zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki za 2021 rok;

8) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sokolniki;

9) przeanalizowała i zaopiniowała dwa projekty uchwał zmieniające uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach;

10) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

11) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2021 rok;

12) zapoznała się z informacją na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2021 rok;

13) zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2021 rok, w tym ze sprawozdaniem z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 za 2021 rok;

14) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 za 2021 rok;

15) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2022 roku”;

16) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok;

17) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zakresu pomocy udzielanej przez gminę Sokolniki obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

18) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sokolniki do dokonywania czynności, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

19) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025;

20) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały: w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sokolniki od 1 września 2019 r., w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

21) zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki   w Sokolnikach oraz z planem działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach;

22) zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki;

23) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Sokolniki na lata 2021-2027 za 2021 rok;

24) zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2021 rok;

25) zapoznała się z informacją z realizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” będących w posiadaniu gminy Sokolniki za 2021 rok;

26) zapoznała się z roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2021 rok;

27) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości: Stary Ochędzyn, Gumnisko, Nowy Ochędzyn, Pichlice i Góry;

28) przeanalizowała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”;

29) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2021 roku na terenie gminy Sokolniki;

30) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku;

31) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

32) zapoznała się z informacją na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2022 roku;

33) zapoznała się z informacją z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2021 – 2025”;

34) przeanalizowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wypracowała opinię do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok;

35) przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokolniki;

36) przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Sokolniki;

37) omówiła temat wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie gminy;

38) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

39) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sokolniki na rok szkolny 2022/2023;

40) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki;

41) zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego;

42) zapoznała się z informacją z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sokolniki w 2022 roku;

43) zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022;

44) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których gmina Sokolniki jest organem prowadzącym, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz innych składników wynagrodzenia, a także określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw;

45) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki;

46) zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022;

47) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”;

48) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

49) pracowała nad projektem budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2029;

50) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Sokolniki na lata 2023 – 2025;

51) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sokolniki.

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2022 r. zaopiniowała pozytywnie 47 projektów uchwał.


Przedmiotem każdego posiedzenia były wnioski i zapytania. W posiedzeniach brali udział kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych właściwi w danej sprawie oraz Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

artykuł nr 2

Plan pracy komisji na 2023 rok

RAMOWY PLAN PRACY NA 2023 ROK

STYCZEŃ 2023

1. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za 2022 rok.

 

MARZEC 2023

1. informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2022 rok;

2. analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 za 2022 rok;

3. analiza tematu związanego z funduszem sołeckim na 2024 rok;

4. analiza projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2023 roku”;

5. analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2022 rok, w tym sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokolniki na lata 2021-2027 za 2022 rok;

6. analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 za 2022 rok;

7. analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.

 

KWIECIEŃ 2023

1. ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla gminy Sokolniki;

2. analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2022 rok;

3. plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2023 rok;

4. roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2022 rok;

5. informacja z realizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” na lata 2022 – 2027 będących w posiadaniu gminy Sokolniki za 2022 rok.

 

MAJ 2023

1. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie
w zakresie działań przeprowadzonych w 2022 roku na terenie gminy Sokolniki;

2. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2022 roku;

3. informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2023 roku;

4. analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”.

 

CZERWIEC 2023

1. analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

2. informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2021 – 2025”;

3. informacja dotycząca funkcjonowania ujęć wody na terenie gminy Sokolniki i oczyszczalni ścieków w 2023 roku.

 

SIERPIEŃ 2023

1. informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2023 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2023;

2. informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

 

WRZESIEŃ 2023

1. informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sokolniki w 2023 roku.

 

PAŹDZIERNIK 2023

1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

 

LISTOPAD 2023

1. praca nad projektem „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.

 

GRUDZIEŃ 2023

1. praca nad projektem budżetu gminy Sokolniki na 2024 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki.

 

Przedstawiony plan jest planem ramowym, w związku z tym w zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

artykuł nr 3

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI ROZWOJU GMINY RADY GMINY SOKOLNIKI

W 2021 ROKU

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2021 roku odbyła 13 posiedzeń, na których zgodnie z uchwałą w sprawie przedmiotu działania komisji oraz zatwierdzonym planem pracy na 2021 rok zajęła się następującymi sprawami:

1) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku;

2) zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sokolniki za 2020 rok;

3) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach styczeń, luty i marzec 2021 r.;

4) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sokolniki na lata 2021-2027;

5) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w miejscowości: Pichlice, Sokolniki i Stary Ochędzyn;

6) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” będących w posiadaniu gminy Sokolniki;

7) przeanalizowała sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2020 rok;

8) zapoznała się z informacją na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2020 rok;

9) omówiła temat związany z funduszem sołeckim na 2022 rok;

10) zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2020 rok, w tym ze sprawozdaniem z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 za 2020 rok;

11) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”;

12) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2020 rok;

13) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku”;

14) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok;

15) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność gminy Sokolniki nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;

16) zapoznała się z analizą dokumentacji organizacyjnej jednostek oświatowych w obszarze prowadzenia i finansowania szkół oraz przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki;

17) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach gminy Sokolniki;

18) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokolniki;

19) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.;

20) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokolniki”;

21) zapoznała się z informacją w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w gminie Sokolniki;

22) przeanalizowała temat dotyczący eliminacji glifosatu z żywności;

23) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Sokolniki na lata 2014-2020 za 2020 rok;

24) przeanalizowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2020 rok oraz zapoznała się z planem działania ośrodka na 2021 rok;

25) zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Sokolniki za 2020 rok;

26) przeanalizowała sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2020 rok oraz zapoznała się z planem działania biblioteki na 2021 rok;

27) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

28) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, w także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokolniki;

29) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

30) przeanalizowała sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”;

31) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2020 roku na terenie gminy Sokolniki;

32) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sokolniki;

33) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2020 roku;

34) zapoznała się z informacją na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2021 roku;

35) przeanalizowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wypracowała opinię do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2020 rok;

36) zapoznała się z roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2020 rok;

37) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

38) zapoznała się z informacją z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2015 – 2020”;

39) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sokolniki na rok szkolny 2021/2022;

40) zapoznała się z informacją w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie gminy Sokolniki oraz jej jednostek organizacyjnych;

41) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

42) zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego;

43) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli prowadzonych przez gminę Sokolniki od 1 września 2019 r.;

44) zapoznała się z informacją z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sokolniki w 2021 roku;

45) zapoznała się z informacją o kosztach przygotowania nowych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach;

46) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;

47) zapoznała się z informacją o kosztach ewentualnego utworzenia klubu dziecięcego w gminie Sokolniki;

48) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na nieruchomość stanowiącą własność gminy Sokolniki;

49) zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2021 roku, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021;

50) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów;

51) zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021;

52) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sokolniki;

53) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów;

54) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki na lata 2021-2025”;

55) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Sokolniki;

56) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki;

57) zapoznała się z informacją w zakresie stawek podatków na 2022 rok;

58) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność gminy Sokolniki nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne;

59) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”;

60) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze;

61) zapoznała się z informacją w zakresie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez gminę Sokolniki w budynkach użyteczności publicznej na lata 2021 - 2022;

62) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;

63) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;

64) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2020 r. zaopiniowała pozytywnie 58 projektów uchwał.

 

Przedmiotem każdego posiedzenia były wnioski i zapytania. W posiedzeniach brali udział kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych właściwi w danej sprawie oraz Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

artykuł nr 4

Plan pracy komisji na 2022 rok

RAMOWY PLAN PRACY NA 2022 ROK

MARZEC 2022

1. informacja na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska za 2021 rok;

2. analiza sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2021 rok;

3. analiza tematu związanego z funduszem sołeckim na 2023 rok;

4. analiza projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokolniki w 2022 roku”;

5. analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2021 rok, w tym sprawozdania z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 za 2021 rok;

6. analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 za 2021 rok;

7. analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok;

8. praca nad projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (program wieloletni).

 

KWIECIEŃ 2022

1. ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla gminy Sokolniki;

2. analiza sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach za 2021 rok;

3. plan działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2022 rok;

4. roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za 2021 rok;

5. informacja z realizacji „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych” będących w posiadaniu gminy Sokolniki za 2021 rok.

 

MAJ 2022

1. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2021 roku na terenie gminy Sokolniki;

2. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Sokolniki w 2021 roku;

3. informacja na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Sokolniki w 2022 roku;

4. analiza sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”.

 

CZERWIEC 2022

1. analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sokolniki za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

2. informacja z realizacji „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki przyjętego na lata 2021 – 2025”.

 

SIERPIEŃ 2022

1. informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2022 - 2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022;

2. informacja w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

 

WRZESIEŃ 2022

1. informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sokolniki w 2022 roku.

 

PAŹDZIERNIK 2022

1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

LISTOPAD 2022

1. praca nad projektem „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”.

 

GRUDZIEŃ 2022

1) praca nad projektem budżetu gminy Sokolniki na 2023 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki.

 

Przedstawiony plan jest planem ramowym, w związku z tym w zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana. Ponadto mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia komisji.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GMINY

/-/ Zbigniew Kowalczyk

 

artykuł nr 5

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rozwoju Gminy w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2020 roku odbyła 9 posiedzeń, na których zgodnie z uchwałą w sprawie przedmiotu działania komisji oraz zatwierdzonym planem pracy na 2020 rok zajęła się następującymi sprawami:

1) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;

2) przeanalizowała i zaopiniowała Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020 - 2022;

3) przeanalizowała temat funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021;

4) zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki za 2019 rok;

5) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zagórze;

6) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Sokolniki;

7) przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz opłat za gospodarowanie odpadami (w tym: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty, określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

8) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

9) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokolniki na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021;

10) przeanalizowała temat dotyczący zmiany uchwały Rady Gminy Sokolniki w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Sokolniki oraz diet sołtysów;

11) zapoznała się z informacją na temat udzielonych dotacji na zadania związane z ochroną środowiska;

12) przeanalizowała sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2019 rok;

13) przeanalizowała sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za 2019 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2019 rok;

14) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok;

15) zapoznała się z projektem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokolniki w 2020 roku”;

16) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji w roku 2019 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014 – 2020;

17) zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Sokolniki;

18) zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki za 2019 rok;

19) zapoznała się z planem działania Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach na 2020 rok;

20) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały dotyczący określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze;

21) przeanalizowała temat dotyczący zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sokolniki;

22) przeanalizowała temat dotyczący zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej;

23) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w miesiącach kwiecień i maj 2020r.;

24) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki;

25) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sokolniki, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach wraz ze zmianami zachodzącymi od 1 września 2020r.;

26) omówiła temat związany z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Zdzierczyzna do drogi wojewódzkiej nr 74;

27) zapoznała się z informacją w zakresie dotacji dla spółki wodnej w Sokolnikach;

28) dokonała analizy sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”;

29) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zgody na wynajem na czas nieoznaczony części nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Sokolniki;

30) zapoznała się z informacją na temat podatku od środków transportowych na 2021 rok (posiedzenie komisji z udziałem przedsiębiorców);

31) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Gumnisko w Gminie Sokolniki;

32) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie w zakresie działań przeprowadzonych w 2019 roku na terenie Gminy Sokolniki;

33) zapoznała się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sokolniki w 2019 roku;

34) zapoznała się z informacją na temat organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sokolniki w 2020 roku (z uwagi na sytuację pandemiczną odwołano akcję „Lato 2020” w GOKSiT w Sokolnikach);

35) zapoznała się z informacją z realizacji planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Sokolniki na lata 2015-2020;

36) zapoznała się z raportem o stanie Gminy Sokolniki za 2019 rok;

37) przeanalizowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2019 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

38) zapoznała się z interpelacją złożoną przez Radnego w zakresie organizacji sieci szkół i przedszkoli w gminie Sokolniki;

39) przedyskutowała temat projektu uchwały wniesionego przez Radnego w zakresie diet Radnych Rady Gminy Sokolniki i diet sołtysów;

40) przeanalizowała i zaopiniowała założenia projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sokolniki na lata 2021-2030”;

41) przeanalizowała temat związany z utworzeniem aglomeracji w gminie;

42) zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego;

43) zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sokolniki za pierwsze półrocze 2020 roku, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020 -2029, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.;

44) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Walichnowy;

45) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w zakresie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą;

46) zapoznała się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020;

47) zapoznała się z informacją w zakresie wysokości stawek podatków na 2021 rok;

48) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

49) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023;

50) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Sokolniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”;

51) przeanalizowała i wypracowała stanowisko do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok, w tym projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2029, komisja zapoznała się także z autopoprawką do projektu budżetu gminy Sokolniki na 2021 rok";

52) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”;

53) przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Sokolniki.

 

Komisja Rozwoju Gminy w okresie styczeń – grudzień 2020 r. zaopiniowała pozytywnie 62 projekty uchwał.

 

Przedmiotem każdego posiedzenia były wnioski i zapytania. W posiedzeniach brali udział kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Sokolnikach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych właściwi w danej sprawie oraz Wójt Gminy, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.