artykuł nr 1

Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu gminy sporządzonego na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu,

c) informacji o stanie mienia

oraz zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi;

3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja Rewizyjna może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej gminy.